હું ગુજરાતી સાહિત્યનો રસિકજન છું.સારી વાર્તાઓ ,નવલકથાઓ વાંચવી ખૂબ ગમે. થોડું લખું પણ છું.સાહિત્યપ્રેમીઓ મારા મિત્રો છે.

  • (41)
  • 408
  • (47)
  • 999
  • (42)
  • 626
  • (47)
  • 632
  • (58)
  • 715
  • (62)
  • 1k
  • (55)
  • 618
  • (55)
  • 553
  • (51)
  • 629
  • (53)
  • 585