હું ગુજરાતી સાહિત્યનો રસિકજન છું.સારી વાર્તાઓ ,નવલકથાઓ વાંચવી ખૂબ ગમે. થોડું લખું પણ છું.સાહિત્યપ્રેમીઓ મારા મિત્રો છે.

  • (33)
  • 2.7k
  • (30)
  • 1.9k
  • (19)
  • 1.9k
  • (14)
  • 1.5k
  • (18)
  • 1.5k
  • (17)
  • 1.8k
  • (12)
  • 1.5k
  • (15)
  • 2k
  • (12)
  • 1.9k
  • (18)
  • 2.1k