હું ગુજરાતી સાહિત્યનો રસિકજન છું.સારી વાર્તાઓ ,નવલકથાઓ વાંચવી ખૂબ ગમે. થોડું લખું પણ છું.સાહિત્યપ્રેમીઓ મારા મિત્રો છે.

  • (11)
  • 694
  • (27)
  • 1.4k
  • (22)
  • 1k
  • (24)
  • 962
  • (22)
  • 1k
  • (24)
  • 1.1k
  • (30)
  • 1.2k
  • (24)
  • 1.2k
  • (24)
  • 1.1k
  • (25)
  • 1.2k