×

હું ગુજરાતી સાહિત્યનો રસિકજન છું.સારી વાર્તાઓ ,નવલકથાઓ વાંચવી ખૂબ ગમે. થોડું લખું પણ છું.સાહિત્યપ્રેમીઓ મારા મિત્રો છે.

  • (25)
  • 367
  • (27)
  • 308
  • (28)
  • 565
  • (33)
  • 451
  • (33)
  • 419
  • (39)
  • 404
  • (34)
  • 409
  • (46)
  • 564
  • (22)
  • 241
  • (17)
  • 169