હું ગુજરાતી સાહિત્યનો રસિકજન છું.સારી વાર્તાઓ ,નવલકથાઓ વાંચવી ખૂબ ગમે. થોડું લખું પણ છું.સાહિત્યપ્રેમીઓ મારા મિત્રો છે.

  • (37)
  • 265
  • (23)
  • 321
  • (26)
  • 306
  • (26)
  • 404
  • (33)
  • 381
  • (27)
  • 402
  • (33)
  • 457
  • (33)
  • 362
  • (34)
  • 528
  • (37)
  • 470