હું ગુજરાતી સાહિત્યનો રસિકજન છું.સારી વાર્તાઓ ,નવલકથાઓ વાંચવી ખૂબ ગમે. થોડું લખું પણ છું.સાહિત્યપ્રેમીઓ મારા મિત્રો છે.

  • (27)
  • 1.1k
  • (22)
  • 772
  • (22)
  • 778
  • (22)
  • 836
  • (22)
  • 864
  • (29)
  • 886
  • (22)
  • 950
  • (22)
  • 884
  • (23)
  • 918
  • (25)
  • 1.5k