લાગણીઓનું શીતયુદ્ધ - પ્રકરણ 13

by Aadit Shah in Gujarati Novel Episodes

પ્રકરણ - 13 દરેક વ્યક્તિ ટેવાયેલું હોય છે બીજાના અંગત જીવનમાં જોવા માટે, પરંતુ પોતાના જીવન તરફ તેઓને એક નજર નાખવાનો સમય પણ નથી હોતો. દિવસ બદલાયો. સમય બદલાયો પણ અનંત સિવાય બધુ જ સામાન્ય હતું. તે હંમેશા ...Read More