લાગણીઓનું શીતયુદ્ધ - પ્રકરણ 14

by Aadit Shah in Gujarati Novel Episodes

પ્રકરણ - 14 તમે પોતાને એ સ્થળ પર રોકાવા માટે કદી નહિ રોકી શકો, જ્યાં તમારી ઈચ્છાઓ અને તમારા વિચારોને વ્યક્ત કરવા બદલ રોકવામાં આવતા હોય છે. આંખોમાં આંસુ અને મનમાં ફરી વાર કોઈને પ્રેમ કરવાના પોતાના નિર્ણય ...Read More