ભુજ ધ પ્રાઈડ ઓફ ઇન્ડિયા પ્રિવ્યુ

by Amit Giri Goswami in Gujarati Film Reviews

મિત્રો આપણે બધા જ્યારે પણ "સૈનિક" , "ફૌજી" આવા શબ્દ વાંચીએ કે સાંભળીયે ત્યારે આપણે કેવી ફિલિંગ આવે છે ??? એક પડછંદ કાયા, શરીર પર ખાખી વર્દી, પગમાં કાળા મજબૂત બૂટ, માથા પર જાળી વાળી ટોપી, અને હાથમાં એક ...Read More