પુરુષ થી લોખંડી પુરુષ - 9 - છેલ્લો ભાગ

by Nilesh N. Shah in Gujarati Biography

પુરુષ થી લોખંડી પુરુષ નિલેશ એન. શાહ નિર્ણાયક દિવસ ભાગ - 9 જોતજોતામાં ફેબ્રુઆરી 2020 આવી ગયો. મારી ઇવેન્ટ 9 ફેબ્રુઆરી 2020 ના રોજ હતી. Ahmedabad Cranks (A.C.) દ્વારા આયોજિત Sports Autonity of Inida, Gandhinagar Chapter ખાતે ઇવેન્ટ યોજાવાની ...Read More