કોરોના – હકારત્મક પ્રસંગો - 1

by VIJAY THAKKAR in Gujarati Health

કોરોના – હકારત્મક પ્રસંગો- સંપાદન-વિજય ઠક્કર (1) કલમકાર સમુહ વિજય ઠક્કર બીરેન કોઠારી, રજનીકુમાર પંડ્યા રમેશ તન્ના, વિજય શાહ, પ્રવીણા કડકીયા, રોહિત કાપડીયા કામીની મહેતા. ચારુ બહેન વ્યાસ.ડૉ ઈંદુબહેન શાહ જગતને કોરોના વાઇરસથી મુક્ત કરાવવાનાં પ્રયાસ તરીકે શુભ