લાઈબ્રેરીનો પ્રવાસ

by Najuk in Gujarati Travel stories

લાઈબ્રેરીનો પ્રવાસ અમે નવ વ્યક્તિઓએ કરેલા એક કલાકનો પ્રવાસ કોઈ એક મહિનાનો પ્રવાસ કરે, કોઈસપ્તાહનો તો કોઈ એક દિવસનો પરંતુ અમે તો કાઇંક અલગ જ કરેલો એક કલાકનો પ્રવાસ. આ એક કલાક તો ...Read More