કોરોના – હકારત્મક પ્રસંગો - 6

by VIJAY THAKKAR in Gujarati Health

કોરોના – હકારત્મક પ્રસંગો- સંપાદન-વિજય ઠક્કર (6) કોરોના ૮ અમર આશા પ્રવીણા કડકિયા કોરોનાએ કાળો કેર વરતાવ્યો. ઉપરથી ઘરમાં પૂરાઈ રહેવાનું ! એવી નોકરી ન હતી કે ઘરે બેસીને કામ થાય. આમ પણ બાર સાંધતા તેર ટૂટે એવી હાલતમાં ...Read More