લવ મેરેજ કરવા હતા. Shanti Khant દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ