મારી દિકરી - એક પિતાનો દિકરી પ્રત્યે આદર મારી દીકરી

by Rupal Patel in Gujarati Women Focused

ના?તમે મારી દીકરીને તમારી ઇચ્છા પ્રમાણે ન રાખી શકો.?મેં સાંભળ્યું છે કે કેટલાક પિતા જમાઇને અને એમના પરિવારને કહે છે કે?મારી દીકરી હવે તમારી થઇ,તમે એને તમને ગમે એમ રાખજો.?પણ ના,✅તમે હમેશા યાદ રાખજો કેમારી દીકરી હજીય મારી જ ...Read More