કાલીના સ્વર ઉપાસક કાળમાં વિલીન

by Abhijit Vyas in Gujarati Social Stories

કાલીનાસ્વર ઉપાસક કાળમાંવિલીન ગાયક પંડિત જસરાજને શ્રદ્ધાંજલિ - અભિજિત વ્યાસ રાગ અડાણામાં 'માતા કાલકા'ની રજુઆતજેમણેપંડિત જસરાજના કંઠેસાંભળીછે તેમનેજરૂર કાલી માતાના દર્શન થયા હશે. પંડિત જસરાજને સૌ પ્રથમ રૂબરૂ સાંભળ્યા ત્યારે આ જ રાગ અડાણાની બંદિશ સાંભળેલી. આ ...Read More