પ્રેમ નું પંખી.!

by Kish in Gujarati Love Stories

પ્રેમ નું પંખી આદેશ... આદેશ.... ઓ આદેશ મમી આ જુવો ને હજી નથી ઉઠ્યા આદેશ અરે આજે મારે મારા મમી ના ઘેર જવાનુ છે આદેશ ને લઈ ને બેટા એને સુવા દે રાતે હમણાં ખૂબ મોડો આવે છે ...Read More