Learn to Live - 2 by Tanu Kadri in Gujarati Human Science PDF

Learn to Live - 2

by Tanu Kadri in Gujarati Human Science

એક સરસ વાર્તા ધ્યાને આવી. એક વ્યક્તિને ઓફિસનું કંઈક જરૂરી કામ કરવું હતું. એ કામની શરૂઆત કરે છે કે તરત જ એનો દીકરો આવી ને એને ઊંધા સીધા પ્રશ્નો કરવા લાગે છે. શરૂઆતમાં તો પિતા જવાબ આપે છે પરંતુ ...Read More