Shree Datt Avtar - 3 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Spiritual Stories PDF

श्री दत्त अवतार भाग ३

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Spiritual Stories

श्री दत्त अवतार भाग ३ तेव्हा ते तिघेजण (ब्रह्मा-विष्णु-महेश) म्हणाले "ती पतिव्रता कशी आहे ते आम्ही पहातो व तिचा व्रतभंग आम्ही जरूर करतो." अशी प्रतिज्ञा करून ते तिघे मिळून मृत्युलोकात यवयास निघाले. त्या तिघांनी ब्राह्मणाची रूपे घेतली. ...Read More