gotya - 4 by Na Sa Yeotikar in Marathi Novel Episodes PDF

गोट्या - भाग ४

by Na Sa Yeotikar in Marathi Novel Episodes

नशीबबारावीची परीक्षा देऊन गोट्या आपल्या गावी परत आला होता. त्याला लहानपणीचे सारे खेळ आठवत होते मात्र त्याला ते खेळ खेळण्यात आता लाज वाटत होते. सकाळचे जेवण संपवून तो पलंगावर आराम करत होता. त्याला त्याचा भूतकाळ आठवू लागला. दहाव्या वर्गात ...Read More