Kailash one women one peak - 2 by Saurabh Sangani in Gujarati Motivational Stories PDF

કૈલાસ એક શિખર,એક સ્ત્રી. - 2

by Saurabh Sangani in Gujarati Motivational Stories

કૈલાસનેભણવામાંમાર્કસારાઆવતાએનાપપ્પાએમનગમતીજગ્યાએભણવાનીછૂટઆપીએટલેકૈલાસનેવિશ્વાસદ્રઢથઇગયોહતોકેમારીખુશીમાટેપપ્પામારીસાથેજછેનેશહેરમાંભણવાનુંનકીકર્યુંભણવાનીસાથેરમત-ગમતમાંપણવધારેરુચિહતીકબ્બડીમાંદેશકક્ષાએસ્થાનમળેએમહતુંપણસહાયમાંકોઈઆવતુંનોતુંપોતાનીજાતેઘણીકોસીસકરીપણહારનોજસ્વાદચાખવોપડ્યોઅનેનિષ્ફળતાહંમેશાબધાદરવાજાબંધકરીનેજજીવનમાંઆવેએકજદરવાજોસફળતાનોખુલોહોયતેગોતવોમુશ્કેલહોયછે,કૈલાસભણવામાંપણનિષ્ફળતામળીનેએનેમનમાંએકદરવાજોખુલોદેખાતોહતોએનીઆશાપુરીકરવાનો,એનાપપ્પાપણએનેએમનીઈચ્છાપુરીનથવાનેઅનેસમાજનારીતિ-રિવાજથીનોખુંકરવાનીઈચ્છામાંસહમતીનાઆપીતેનાથીકૈલાસનામનમાંપણત્યારેજેઆશાહતીએનુંખંડનથયુંત્યારેસમજાણુંકેમનેબારભણવામારીઈચ્છામુજબનયપણએમનાક્યાંકસ્વાર્થમાંશહેરમાંભણવામોકલીહતી,કુળઉંચુશુંકામનુંજયારે,હિમ્મતહારથીસમાધાનકરે.સમુંદરપણએમનમનથીભેળવતોનદીને,કૈકપંથકાપવાપડેછેપહોંચવા.મિજાજછેમુખનોઆયરાણીતણો,હૈયુંકાયરતાથીકેમઅજાણુ.રહેવુંસાવજોનીભેળેમનથીમનમિલાવી,તનથીશિયાળપણઆઘુંફરેછે.મનથીકૈલાસશિખરનેકૈલાસવિપરીતથઇજાયછે,કૈલાસશિખરઅમુકશિખરસુધીમાનવીનેસરકરવાદેપણટોચસુધીનાપહોંચવાદે,એમકૈલાસએનામનનીટોચપરપહોંચવાદેપણએનાકામજમીનપરથવાનાદે,ક્યારેકશિખરપણમાનવતાનેવેમૂકીનેએનુંજતનકરેજછેમાનવતાનીરેખામાંરહીનેમાનવીનેત્યાંપ્રકૃતિનુંદોહનકરવાનીપરવાનગીઆપેછે,કૈલાસસમાજનેપરિવારનેઅગ્રેસરરાખીનેસંસ્કૃતિનુંજતનકરેછેએમાંએનાસપનાકેઆવડતપરિવારકેસમાજથીવિરુદ્ધહોયપણખોટાનાહોયપણએએકલાહાથેસાકારકરવામાંકટિબદ્ધતાદર્શવવાનુંમનમાંજછોડીદેછે,નાનપણમાંપરિવારનીઈચ્છાપ્રમાણેલગ્નસંસ્કારનોકાચાદોરાનીએકગાંઠબાંધીદીધીએમાંકૈલાસનુંસુખનહોતુંજકૈલાસમન,વિચારો,રહેણી-કેણીથીએકલાજરહેવાનીતટસ્થતારાખેલીહતીએમનાજીવનસાથીનેપણમનનીવાતકરીનેએકલારહેવાનીમાંગણીકરતીપણમજાકમાંકાઢીનેવાતનેહવામાંવહેવીદેતા,કૈલાસનેરહેવુંબધાજોડેગમતુંજપરંતુએનેસમજવીએકોઈનેનોતુંછતાંબધાનામનનીઈચ્છાપુરીકરવામાંમદદકરતીપોતાનામનનીઈચ્છાનીઆહુતિઆપીનેમનમાંજઅગ્નિદાહઆપીદેતી,કૈલાસશિખરનામસ્તિષ્કપરમહાદેવનોવાસછેએટલેએએમનામસ્તિષ્કપરબીજાનેહાવીથવાનાદેપણકૈલાસપરકોઈનાવાસનથીપણપરિવારસમાજનેમસ્તિષ્કપરરાખીનેતેનાજકામમાંબધાંબનાવતીજાણતીછતાંઅજાણથઈનેઘૂંટડાપીજતી,વિચારોનેબોલવામાંઘણીસક્ષમહતીપણવિરોધનાવંટોળોજોઈનેમૌનરહેવાનુંવધારેપસંદકરતી,तुमज्योतहोकुलदीपककी।अंधेरोसेतालुक्कातमतकियाकरो॥तुमज्ञानहोसंसारकिकिताबका।खुदकापन्नाखुदहीलिखाकरो॥जोनज़रेतुममिलातीहोखुदसे।आसमानोमेंनज़रेवेसीमिलायाकरो॥वोबंजरकिसगाऊँकीजमी।तुमपौधाउगाकेसत्यापनकरो॥अंबरकेघनेबादलोमेंनज़रेउठाओ।हररास्ताकैलाशकादिखभीलियाकरो॥