His father by Sanjeev in Marathi Thriller PDF

त्याचा बाप

by Sanjeev in Marathi Thriller

बाप दार उघडलं तेव्हा जगदीश समोर उभा होता, बरोबर एक लहान सा मुलगा, त्याच नाव "कैलास" होत ,माझ्या मते ८ १० वर्षाचा असेल , मळकट कपडे, विस्कटलेले केस, फाटक्या चपला. "साहेब, माजीवाड्या पाशी रस्त्यावरुन चालला होता रडत ...Read More