Santshrestha Mahila Part 12 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Spiritual Stories PDF

संतश्रेष्ठ महिला भाग १२

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Spiritual Stories

संतश्रेष्ठ महिला भाग १२ यानंतर नाव येते ते राजस्थान मधील श्रेष्ठ संत मीराबाई यांचे संत ज्ञानेश्वरांपासून ते गाडगेबाबांपर्यंत आपल्याकडे अनेक संत महात्मे होऊन गेले. या सगळ्यांनी मराठीतील भक्तीसाहित्य समृद्ध केलेले आहे. पण मराठी भाषेशिवाय इतर भाषातही त्या त्या प्रांतातील ...Read More