Kashi - 3 by Shobhana N. Karanth in Marathi Social Stories PDF

काशी - 3

by Shobhana N. Karanth in Marathi Social Stories

प्रकरण ३ जेव्हा डोळे उघडले तेव्हा मी ज्ञानूला, माय-बापूला आवाज देऊ लागले. मी कुठे आले आहे हे मला उमगत नव्हते. एका मऊ मऊ गादीवर मी झोपले होते. बाजूला पाच-सहा नटलेल्या बाया होत्या. परंतु त्यात मला घेऊन येणारी बाय ...Read More