સેકન્ડ ઇનિંગ્સ મનસુખલાલ ભાગ - 5 - છેલ્લો ભાગ

by Jignesh Shah in Gujarati Motivational Stories

મિટીંગ નો દોર ચાલું છે. પક્ષકાર અને પ્રતિ પક્ષકાર ની વચ્ચે લાગણી થી બંધાયેલ વાક્યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. દોર લાંબો નથી પણ અંત સુખદ હોય તો સંસારમાં વિતાવેલા વર્ષો કર્મફળ આપે છે. જીવન જીવ્યા નો મનમાં આનંદ આપે છે. ...Read More