Saint Woman Part 20 - The Last Part by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Spiritual Stories PDF

संतश्रेष्ठ महिला भाग २० - अंतिम भाग

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Spiritual Stories

संतश्रेष्ठ महिला भाग २० यानंतरची श्रेष्ठ संत आहे रंगनायकी आंदाळ आंदाळ ही बारा प्रसिद्ध आळवार संतांमधली एकमेव स्त्री-संत. आंदाळ या शब्दाचा अर्थ आहे, देवावर सत्ता गाजवणारी, देवाची प्रियतमा !!! आंदाळची भक्तीची वाट आत्यंतिक प्रेमाची आहे. ते आहे एखाद्या कुमारिकेचे ...Read More