સાત્વિક ભોજન કેવું હોય???

by Mani Matrubharti Verified in Gujarati Health

મ લીવીંગ ફૂડસાત્વિક ભોજન કેવી રીતે બને છે ???સાત્વિક ભોજન એટલે જ આપણ ને ડાયરેક જમીન માંથી પ્રાપ્ત થાય છે..સાત્વિક ભોજન એટકે જેમાં જીવ હોય છે..જેના થી આપણને જીવન જીવવા માટે જીવન દાન મળે છે..જીવન દાન એટલે કોઈ દાન ...Read More