વસ્તુ જે છે નાની પણ તેના પરિણામો બહુ મોટા છે. પરમાર રોનક દ્વારા Magazine માં ગુજરાતી પીડીએફ