પરમાર રોનક

પરમાર રોનક Matrubharti Verified

@jayeshparmar.921945

(96)

33

28k

101.1k

About You

હું છું તો એક સ્કૂલ સ્ટુડન્ટ પણ એક લેખક બનવાની ઈચ્છા રાખું છું. લખવાનો અને વાંચવાનો શોખ રાખું છું. મારી વાતો અને મારી વાર્તાઓને માતૃભારતી દ્વારા લોકો તરફ રજૂ કરું છું.

  • 1.2k
  • 1.8k
  • 2k
  • 2.8k
  • 2.4k
  • 2.1k
  • 2.9k
  • 2.8k
  • 6.4k
  • 4k