School of Shantinagar by शितल जाधव in Marathi Children Stories PDF

शांतीनगरची शाळा

by शितल जाधव in Marathi Children Stories

शांतीनगर नावाचे राज्य होते. त्या नगराचा अरीहंत नावाचा राजा होता. राजा खुप हुशार, प्रजेची काळजी घेणारा होता. त्याने त्याचा राज्यात पक्के रस्ते, नदीवर सुंदर असा लांबेलांब घाट बांधला होता. मुलांना खेळण्यासाठी मैदाने, बगीचे निर्माण केले होते.राजा प्रजेची खुप काळजी ...Read More