Disability in relationships by Rajendra Mahajan in Marathi Philosophy PDF

अपंगत्व नात्यांमधल

by Rajendra Mahajan in Marathi Philosophy

अपंगत्व नात्यांमधल हे कसं काय असत म्हणाल, आता बरेच सण वगैरे सुरु होतील, लोक पूर्वी गावाकडे किंवा आपल्या मुळ गावी नातलगांकडे जायचे आता ते शक्य होत नाही , नोकरीमुळे शाळा कॉलेज, ...Read More