મને ગમતો સાથી - 7 - કોન્ટ્રેક્ટ

by Writer Shuchi Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

સાંજેપરંપરા : પાયલ....!!પાયલ પર તેની નજર જતા તે તેની પાસે દોડી આવે છે.પાયલ : પાછી આવી ગઈ.પરંપરા તેના હાથમાંથી સામાનની બેગ લઈ લે છે.પાયલ : આપણી જે ફોન પર વાત થઈ હતી એ બપોરે જમતી વખતે મે અનમોલ ને ...Read More