રેમ્યા - 9 - ગઠબંધન

by Setu Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

રૈમ્યાને નવું સરનામું મળ્યું જાણે એક નવું જીવન મળી ગયું, મયુર અને મૈત્રીના જીવનમાં નવા રંગો ભરાઈ ગયા, રૈમ્યાએ એમના જીવનમાં સંગીતના સુર રેલયા, પરિવાહિક અનુકુળતાઓ સાથે સૌએ એમનાં લગ્નની વાત આગળ વધારી. ...Read More