તારી ધૂનમાં.... - 17 - મારા સારંગ સર....

by Writer Shuchi Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

વિધિ : આ....તે....તે સારંગ સામે જુએ છે.સારંગ : હા, તારી જ છે.કહેતા તે મુસ્કાય છે.અંજલી : વાઉં....!!સંજુ : ઓહ....!!ભક્તિ : Congratulations મેમ.વ્યોમ : Congratulations.મીત ગાડીમાંથી ઉતરી વિધિ પાસે આવી ગાડીની ચાવી તેના હાથમાં આપે છે.સારંગ એ વિધિ ને નવી ...Read More