તારી ધૂનમાં.... - 19 - Delicious Tunes....

by Writer Shuchi Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

ક્રિષ્ના : " સૂરીલો સ્વાદ...." બંને સવારનો નાસ્તો કરતા કરતા ફૂડ ટ્રક માટે નામ વિચારી રહ્યા હોય છે.કુશલ : " Rhythmic Tastes "અથવા " Melodious Tastes "ક્રિષ્ના : " Melodious Tastes "વધારે સારું નામ છે.કુશલ : આપણે હજી બીજા ...Read More