પાટણ ની પ્રભુતા અને ...રાણકીવાવ.... Chaula Kuruwa દ્વારા Travel stories માં ગુજરાતી પીડીએફ