સફર તુ કરીશ…! થી તે કરી લીધુ…!

by Tejas Rajpara in Gujarati Anything

વાક્ય નાના પણ છે અને બોલવામાં સહેલા પણ છે, પણ જ્યારે સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ તો તેનો અર્થ મોટો થાય છે. આ બે વાક્ય સાંભળતા માણસ જૂનુનમાં આવીને કાર્ય કરી જાય છે કાં તો આ વાક્યનું પરીણામ ‘હાર’ બનાવી પહેરી ...Read More