Mobile crazy Raghu by Uddhav Bhaiwal in Marathi Anything PDF

मोबाईलवेडा रघू

by Uddhav Bhaiwal in Marathi Anything

उद्धव भयवाळ औरंगाबाद मोबाईलवेडा रघू रघू शाळेतून घरी आला आणि त्याने हातातले दप्तर सोफ्यावर पटकले. अंगातील गणवेशसुद्धा न काढता तो तसाच किचनमध्ये आईकडे गेला आणि आईला म्हणाला. "आई, मला आधी तुझा मोबाईल दे. मला एक गेम खेळायचाय त्याच्यावर." "अरे, ...Read More