મારુ ખેતર એજ મારો આધાર - ભાગ 1 નયના બા વાઘેલા દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ