સમય અને તેની સાર્થકતા. Zalak Chaudhary દ્વારા Human Science માં ગુજરાતી પીડીએફ