સમયની સાથે સતત પરિવર્તનશીલ થવાના પ્રયાસો કર્યા કરવાની ખોટી આદતો ક્યારે છૂટશે હું કોણ છું એ શોધવાની લત ક્યારે લાગશે.....¡¡¡¡¡¡¡

    • 1.9k
    • (15)
    • 2.1k