Greenroom ni vaato by Bharat(ભારત) Molker in Gujarati Drama PDF

ગ્રીન રૂમ ની વાતો

by Bharat(ભારત) Molker in Gujarati Drama

ગ્રીન રૂમ ની વાતો ભારત મોળકર GREEN ROOM NI VAATO Bharat Molker મંચ પર સંપૂર્ણ અંધકાર છે.. અમુક ક્ષણ સુધી અંધકાર છવાઈ રહે છે. પ્રેક્ષકો માંથી કોઈ બૂમ પાડે છે, પ્રેક્ષક: નાટક શરૂ થશે કે નહીં??? ...Read More