જલધિના પત્રો - 18 - એક શંકાસ્પદ પત્ર - મૃત શિક્ષકને. Dr.Sarita દ્વારા Letter માં ગુજરાતી પીડીએફ