દીકરી દેવો ભવ Jagruti Vakil દ્વારા Women Focused માં ગુજરાતી પીડીએફ