ચે ગેવેરા Shailesh Vyas દ્વારા Biography માં ગુજરાતી પીડીએફ