જામો, કામો ને જેઠો ( ૪ - ઝઘડીયો ન્યાય) Kandarp Patel દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ