એક તરફી પ્રેમ Maulik Devmurari દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ