પ્રેમપત્ર... (letter to love) Sultan Singh દ્વારા Letter માં ગુજરાતી પીડીએફ