“ગૃહત્યાગ” Jayshree Bhatt Desai દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ