જિંદગીના અનુભવ ના હાડપિંજરને શબ્દો અને થોડી કલ્પનાની ચામડી પહેરાવીને સુંદર કૃતિ રૂપે રજુ કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું.-ધરતી દવે રચના ગમે તો લાઈક કરો શેર કરો અને મને ફોલો કરો