જિંદગીના અનુભવ ના હાડપિંજરને શબ્દો અને થોડી કલ્પનાની ચામડી પહેરાવીને સુંદર કૃતિ રૂપે રજુ કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું.-ધરતી દવે રચના ગમે તો લાઈક કરો શેર કરો અને મને ફોલો કરો

  • (20)
  • 1.3k
  • (28)
  • 998
  • (27)
  • 995
  • (43)
  • 1.1k
  • (35)
  • 1.2k
  • (28)
  • 1.1k
  • (69)
  • 1.9k
  • (42)
  • 1.3k
  • (33)
  • 1.3k
  • (96)
  • 2.1k