લખવાનો શોખ છે મને , બસ લખતી રહેવા માંગુ છું, ના હું કોઈ લેખક નથી પણ, પોતાના વિચારોથી હું લોકોના દિલમાં રહેવા માંગુ છું.

  • (7)
  • 70
  • (13)
  • 173
  • (26)
  • 210
  • (16)
  • 223
  • (26)
  • 263
  • (30)
  • 420