લખવાનો શોખ છે મને , બસ લખતી રહેવા માંગુ છું, ના હું કોઈ લેખક નથી પણ, પોતાના વિચારોથી હું લોકોના દિલમાં રહેવા માંગુ છું.

  • (20)
  • 672
  • 386
  • 398
  • 479
  • (27)
  • 642
  • (27)
  • 806
  • (27)
  • 1.6k
  • 644
  • (16)
  • 726
  • (28)
  • 2k