ગળામાંથી શબ્દો રૂંધાય જાય છે ત્યારે કલમ બોલે છે...

  • 414
  • (12)
  • 436
  • (12)
  • 408
  • (14)
  • 508
  • 440
  • 584
  • (14)
  • 1.2k
  • (19)
  • 1k
  • (16)
  • 926
  • (17)
  • 878