પ્રતિલિપિ પર મારી રચના રીડ કરી શકો છો.પ્રતિલિપિ પર સર્ચ કરો VANDEMATARAM.બેલા-એક સુંદર કન્યા પ્રતિલિપિ પર સંપૂર્ણ પબ્લિશ થઈ ગયેલી છે.