હર્ષા દલવાડી તનુ

હર્ષા દલવાડી તનુ

@harshadalwadi1181gma

(72)

10

6.5k

27.9k

About You

Hey, I am reading on Matrubhartiમને ગુજરાતી હિન્દી અનેઇંગ્લિશભાષામાંવાંચવાનુંગમેછે. મને લખવાનો શોખ છેજે હું અહી માતૃભારતી .પ્રતિલિપિ.અને યૌરકવોટો પર નાનીકવિતાઅનેઅનેવાર્તાલખું છું. મારુ લખેલું વાંચીનેઅભિપ્રાયોઆપજો . મને માયોપેથી છે .http://lifeiskrishna.wordpress.com. ..gokhlo.com

  • 2.6k
  • 2.2k
  • 3.4k
  • 2.6k
  • 2.4k
  • 3.2k
  • (14)
  • 5.1k
  • (18)
  • 3.3k